วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรความร่วมมือของนักวิเคราะห์การลงทุนไทย ที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสนับสนุนความก้าวหน้าให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุนไทย ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญระดับแถวหน้าของประเทศ ได้รับความเชื่อถือทั้งด้านความรู้และจรรยาบรรณ